Sự kiện Quảng Trường Quỷ (Devil Square) Giới thiệu chung - Quảng Trường Quỷ bao gồm 7 tầng tùy theo các cấp độ của nhân vật.
- Để tham gia Quảng Trường Quỷ...