1 RedGuys 0 105 400 First Master 10/12 01:18:37
2 CuBin 0 105 400 First Master 10/12 01:37:45
3 IUClover 0 105 400 Grand Master 10/12 01:44:30
4 RFPT 0 105 400 First Master 10/12 02:05:44
5 tn00 0 105 400 Dimension Master 10/12 03:43:35


đã trao cho các bạn vào hòm đồ nhé