Nâng Exp Map Blood + Devil + Thêm 10 Exp
Như vậy Exp 2 map Event khi tham gia là
Sv 1+2 : 15 Exp
Sv 3 : 18 Exp

BQT mu xin kính báo

View more latest threads same category: