Update thêm quái các map Kanturu 3 - Kanturan2 - Barrack
Đã update xong đây là đợt update quái cuối cùng của BQT
Mong rằng anh em hãy hài lòng nhé

View more latest threads same category: