Về việc fix Thủ 1 vài chủng tộc, do lỗi bug thủ
Do lỗi bug thủ 1 vài Class gần như bất tử như MG / DL / RF được thêm vô cùng nhiều thủ
BQT đã cân bằng lại các class để thủ về chuẩn MU
BQT mu xin kính báo

View more latest threads same category: