- Reset server cho mượt mà
- Giảm tỉ lệ phòng thủ của boss vàng, hạn chế tỉ lệ miss

View more latest threads same category: