SVer Việt Nam 1 , ít người chơi quá rồi . ADM lại không quan tâm gì hết . vì vậy AD nên sát nhập VN1 và VN2 lại đi.

View more latest threads same category: