xBUFF: Tạm khóa TK do mua bán chưa trả tiền
Chủ acc không biết quên hay bận mà chưa trả tiền cho người bán
BQT tạm khóa acc này để chờ diện kiến chủ acc

MỌI HÀNH VỊ LỪA ĐẢO TRONG GAME ĐỀU BỊ KHÓA TK + LOCK IP VĨNH VIỄN

View more latest threads same category: