Bảo trì Update máy chủ Việt Nam 1+ 2 từ 13:00 - 24:00 Ngày 24/4/2020
Update cập nhật thêm boss và sự kiện mới

View more latest threads same category: