Cánh cấp 3 + Luck + 1 Option sẽ được mở bán giới hạn số lượng
Item bán là đồ vĩnh viễn

Chi tiết tại đây: http://id.mufpt.net/VN2/#event&act=e...e_limit&type=1

View more latest threads same category: