Thời gian diễn ra Event : 0h 17-05-2020 đến 24h 31-05-2020
Thể Lệ • Top nạp 20.000.000 được 1 wing 3 +Luck +MNL.
 • Top nạp 10.000.000 được 1 wing 2.5 +Luck +MNL.
 • Top nạp 5.000.000 được 1 wing 2 +Luck +MNL.
 • Top nạp 4.000.000 được 1 wing 2 +MNL.
 • Top nạp 3.000.000 được 1 wing 2 +Luck.
 • Top nạp 2.000.000 được 1 wing 2 Trắng

 • Top Vua nạp có số Gcoin nạp >10.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 1 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring / Pen.
 • Top Vua nạp có số Gcoin nạp >20.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 2 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring / Pen.
 • Top Vua nạp có số Gcoin nạp >30.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 3 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring / Pen.
 • Top Vua Nạp có số Gcoin nạp >40.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 4 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring / Pen.
 • Top Vua nạp có số Gcoin nạp >50.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 5 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring / Pen.

View more latest threads same category: