Thời gian diễn ra Event : 0h 17-05-2020 đến 24h 31-05-2020
Thể Lệ


Chưa có cánh 2:


 • Top nạp 50.000.000 được 1 wing 3 +Luck +MNL.
 • Top nạp 30.000.000 được 1 wing 2.5 +Luck +MNL.
 • Top nạp 20.000.000 được 1 wing 2 +Luck +MNL.
 • Top nạp 15.000.000 được 1 wing 2 +MNL.
 • Top nạp 10.000.000 được 1 wing 2 +Luck.
 • Top nạp 5.000.000 được 1 wing 2 Trắng


Đã có cánh 2:


 • Top nạp 20.000.000 được Update cánh 2 lên cánh 3 + Luck + Mnl
 • Top nạp 10.000.000 được Update cánh 2 lên cánh 2.5 + Luck + Mnl
 • Top nạp 5.000.000 được Update cánh 2 lên cánh 2 + Luck + Mnl


 • Top Vua nạp có số Gcoin nạp >10.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 1 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring / Pen.
 • Top Vua nạp có số Gcoin nạp >20.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 2 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring / Pen.
 • Top Vua nạp có số Gcoin nạp >30.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 3 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring / Pen.
 • Top Vua Nạp có số Gcoin nạp >40.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 4 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring / Pen.
 • Top Vua nạp có số Gcoin nạp >50.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 5 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring / Pen.

View more latest threads same category: